Vyhlásenie súťaže Svet na tvoj obraz 2018

Internetový denník Fandom SK vyhlasuje 7. ročník výtvarnej súťaže Svet na tvoj obraz 2018.


Súťaž bude prebiehať v troch kategóriách:

1. Science fiction

2. Fantasy

3. Komiks

Znamená to, že téma súťažných prác v prvej kategórii bude súvisieť so žánrom science fiction, v druhej kategórii to bude žáner fantasy. Tretia kategória nie je žánrovo obmedzená, súťažiaci môže vytvoriť napríklad komiks o posádke vesmírnej lode, ale aj humorný strip o ťažkom živote bytového psíka. Obrázky súťažiace v kategórii science fiction alebo fantasy musia niesť nejaký zjavný prvok, ktorý ich zaraďuje do tejto kategórie. Zaslať napr. obrázok bežnej krajinky s odôvodnením, že každá fantasy sa odohráva v nejakej krajine, prípadne poslať obrázok domu a nazvať ho „Lietajúci tanier ukrytý za panelákom“ sa nepovažuje za dôvod na zaradenie do danej kategórie, a teda obrázok nespĺňa podmienky pre prijatie do súťaže.


Čo možno vyhrať v súťaži?

 • Súťažná práca, ktorá získa najvyšší počet bodov bez ohľadu na kategóriu, získa absolútne víťazstvo a prinesie svojmu autorovi odmenu 40 eur a diplom.

V jednotlivých kategóriách:

 • Práca na 1. mieste bude odmenená troma knihami a diplomom.
 • Práca na 2. mieste bude odmenená dvoma knihami a diplomom.
 • Práca na 3. mieste bude odmenená knihou a diplomom.
 • Knihou bude odmenený aj jeden z hlasujúcich v záverečnom hlasovaní o víťazovi.

Podmienky súťaže:

 • Súťažiaci zasielajú do súťaže len vlastné práce. Pod vlastnými prácami sa rozumie dielo, ktoré priamo vytvorila osoba, ktorá ho prihlasuje, a to sama. Ak ide o dielo viacerých autorov, je potrebné aby boli v prihlasovacom maili uvedení všetci autori, ktorí sa na diele podieľali a aby si zvolili zástupcu (musí to byť jeden zo spoluautorov), ktorý ich bude v súťaži zastupovať.
 • Súťažné práce posielajte ako prílohu na e-mailovú adresu fandom.sutaz@gmail.com. Do predmetu e-mailu uveďte Svet na tvoj obraz 2018. V texte e-mailu uveďte svoje meno, adresu, názov vašej práce a tematickú súťažnú kategóriu. Pokiaľ si želáte uverejniť svoje dielo pod pseudonymom, uveďte do textu e-mailu aj tento pseudonym. V prípade, že pošlete viac súťažných prác, uložte každý obrázok do zvláštneho súboru, pomenujte každý jednotlivý súbor svojím menom a priezviskom a pridajte názvy obrázkov (napr.: Sandro Botticelli – Zrodenie Venuše.jpg). Ak chcete obrázok zverejniť pod pseudonymom, nevložte do názvu súboru svoje meno a priezvisko, ale tento pseudonym plus názov diela (napr.: mARTa – Xenofóbia.jpg, Šípka a Trnka – Jazda za obzor.jpg). Nezabudnite do e-mailu napísať názov a kategóriu ku každej zo svojich prác. **Názov je súčasťou diela. Vyhnite sa názvom práce totožným s názvom súťažnej kategórie. Súťažné práce bez názvu neprijímame.*
 • Súťažiaci je zodpovedný za súlad vlastného diela s právnym poriadkom Slovenskej republiky a výhradne zodpovedá za prípadné škody, ktoré dotknuté dielo spôsobí tretím osobám.
 • Fan-art do súťaže neprijímame.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť iba práce, ktoré do vyhlásenia výsledkov súťaže Svet na tvoj obraz 2018 neboli nikde inde zverejnené (ani na sociálnych sieťach) a nezúčastnili sa iných súťaží.
 • Súťažné práce nesmú zobrazovať obsah v rozpore s dobrými mravmi.
 • Výtvarná technika nie je určená, ale všetky práce musia byť zaslané v elektronickej forme. Hodnotiť sa bude elektronická verzia diela. To znamená, že nezáleží na tom, akú výtvarnú techniku súťažiaci použije, ale do súťaže sa posiela práca v elektronickej podobe, čiže ručne robené práce treba kvalitne oskenovať alebo odfotiť a uložiť ako jpg, jpeg alebo png súbor.
 • Komiks môže byť buď dejový, alebo stripový, ale celý sa musí zrozumiteľne a logicky zmestiť na jednu stranu veľkosti A4 (vrátane mangy). Text v komikse musí byť dobre čitateľný. Neposielajte jednu stránku z viacstranového komiksu (ukážku). Hodnotí sa iba ucelené, hotové dielo, čiže z komiksu musí byť zrejmé, že obsahuje úvod aj záver.
 • Zaslané obrázky musia byť v dostatočnej veľkosti a kvalite, aby sa bez úprav dali vytlačiť (vrátane komiksov) na jednu stranu A4.
 • Diela zasielajte vo formáte jpg, jpeg alebo png. V názve súboru treba uviesť meno a priezvisko autora a názov práce, napríklad: Sandro Botticelli – Zrodenie Venuše.jpg.
 • Maximálna veľkosť jedného súboru (jedného obrázka) je 1,5 MB.
 • Priložené obrázky k mailu nezipujte ani ináč nebaľte.
 • Jeden autor môže do súťaže zaslať maximálne 3 súťažné práce, na kategóriách nezáleží (všetky tri obrázky môžu byť v jednej kategórii alebo kategórie môžu byť rôzne).
 • Zaslaním obrázku súťaže autor vyjadruje svoj súhlas s jeho uverejnením na stránke www.fandom.sk, ako aj súhlas so zaradením obrázku do výberu poviedok či inej databázy, ktorú Fandom.sk vydá v budúcnosti, a na účely prezentácie www.fandom.sk a povedomia o žánroch fantasy, scifi a komiksu v SR, pričom na vyššie uvedené účely udeľuje stránke www.fandom.sk nevýhradnú, bezplatnú licenciu na použitie diela, jeho rozširovanie spôsobmi možnými v čase zaslania do súťaže na neurčitú dobu, s neobmedzenou územnou platnosťou, a tiež vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pri úkonoch súvisiacich so súťažou Svet na tvoj obraz 2018.
 • Do 5 pracovných dní dostanete vyrozumenie o prijatí alebo neprijatí Vašej práce, prípadne Vás vyrozumieme, čo treba ešte doplniť alebo upraviť.
 • Ak sa pri zasielaní mailu so súťažnou prácou (prácami) pomýlite alebo niečo zabudnete, neposielajte nasledovne maily s dodatkami alebo opravami. Pošlite odznova celý e-mail aj s prílohou/prí­lohami tak, ako mal byť, t. j. aj s obrázkami aj s textom s požadovanými údajmi, a vysvetlite, kde ste v predchádzajúcom e-maili urobili chybu. Predchádzajúce chybné maily potom nebudeme brať do úvahy a vymažeme ich. Po uzávierke súťaže už žiadne opravy neprijímame.
 • Súťažné práce, ktoré nesplnia uvedené podmienky, budú zo súťaže vyradené.
 • Usporiadateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje o súťažiacich bez ich súhlasu tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď to stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky.
 • V prípade, že súťaže sa zúčastní v niektorej kategórii málo prác alebo súťažné práce v niektorej kategórii po ukončení hlasovania nebude dosahovať ani priemerné počty hlasov, usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo prvé tri miesta v danej kategórii neudeliť.

Konzultácie ohľadom autorského práva nám v prípade potreby zabezpečuje Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.


Priebeh súťaže:

Uzávierka prijímania súťažných prác je 30. septembra 2018. Po uzávierke porota v zložení: výtvarník Martin „Cuco“ Luciak, komiksový kritik Peter Šufliarsky, grafik Rastislav Weber a gestorka súťaže Alexandra Pavelková vyberie najlepšie práce v každej kategórii, spolu maximálne 30 prác. Vybrané práce budú postupne uverejňované na internetovom portáli Fandom SK, kde budú mať možnosť vyjadriť sa k nim čitatelia. Po uverejnení poslednej vybranej súťažnej práce pristúpime k internetovému hlasovaniu, v ktorom spolu s porotou víťaza v každej kategórii a absolútneho víťaza vyberú čitatelia.

Víťazov jednotlivých kategórií a zároveň absolútneho víťaza súťaže Svet na tvoj obraz oznámime po ukončení hlasovania. Okrem finančnej odmeny pre absolútneho víťaza, víťazov jednotlivých kategórií budú čakať zaujímavé ceny od sponzorov, vydavateľstiev Artis Omnis, Ikar, Hydra, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, CREW, vydavateľstva audiokníh OneHotBooks a redakcie denníka Fandom SK. Okrem toho sa autorom ocenených súťažných prác otvára perspektíva honorovanej spolupráce s knižnými vydavateľstvami, redakciami časopisov, kreatívnymi tímami a pod., čo môžu dokladovať mnohí úspešní súťažiaci z predchádzajúcich ročníkov.

Tak isto si knižnú odmenu od redakcie denníka Fandom SK vyslúži jeden vyžrebovaný hlasujúci.


Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2012

Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2013

Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2014

Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2015

Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2016

Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2017


31. júla 2018
Fandom SK