Vyhlásenie súťaže Ohnivé pero - jar 2024

ohnive pero

Denník Fandom SK vyhlasuje prvé tohoročné kolo súťaže mikropoviedok Ohnivé pero – jar 2024.

Update 15. 4. 2024: Vážení autori, milí priatelia, k dnešnému dňu je už jarné kolo súťaže Ohnivé pero 2024 naplnené poviedkami. Poviedky, ktoré do súťaže dorazia od tejto chvíile, môžeme po dohode s ich autormi presunúť do nasledujúceho kola súťaže – jeseň 2024.


Čo možno vyhrať v súťaži?

 • Autor poviedky na 1. mieste získa tri knihy a diplom.
 • Autor poviedky na 2. mieste bude ocenený diplomom a dvoma knihami.
 • Autor poviedky na 3. mieste bude ocenený diplomom a knihou.

Poviedky, ktoré splnia pravidlá súťaže, budú publikované pravidelne vždy v pondelok na stránkach www.fandom.sk bez redakčných úprav. Spravidla sú v tento pondelok publikované 2 poviedky, v prípade veľkého záujmu redakcia zvýši počet publikovaných poviedok na 3, v opačnom prípade sa počet týždenne publikovaných poviedok zníži. Prvá poviedka tohto kola bude uverejnená 5. 2. 2024, posledná v 13. 5. 2024. O ocenených poviedkach bude rozhodovať porota v zložení: Alexandra Pavelková – gestorka a organizátorka súťaže, Rastislav Weber – literárny kritik a Monika Kandriková, poviedkarka a recenzentka.


Pred zaslaním poviedky do súťaže si dobre prečítajte nasledujúce pravidlá a snažte sa ich dodržať. Pomôcť by vám mohol aj tento zoznam najčastejších chýb, ktorých sa dopúšťajú autori súťažných poviedok.

Pravidlá súťaže:

 • súťaže sa môžu zúčastniť príspevky žánru sci-fi, fantasy, hororu s prvkami fantastiky alebo iných subžánrov fantastiky, téma je ľubovoľná,
 • súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí už dovŕšili vek 16 rokov,
 • súťaže sa môžu zúčastniť poviedky v slovenskom alebo českom jazyku,
 • súťažiaci je zodpovedný za súlad vlastného diela s právnym poriadkom Slovenskej republiky a výhradne zodpovedá za prípadné škody, ktoré dotknuté dielo spôsobí tretím osobám (fanfiction do súťaže neberieme),
 • rozsah poviedky je maximálne 7 500 znakov (s medzerami), súčasťou poviedky je aj jej názov a meno autora,
 • do súťaže prijímame len texty vo formátoch rtf, doc, docx,
 • pri písaní textu použite font Times New Roman veľkosti 12, jednoduché riadkovanie, na ukončenie odseku použite klávesu ENTER, nie „mäkký enter“ alebo medzerník; odseky oddeľujte prázdnymi riadkami, text zarovnávajte doľava, prvý riadok nepredsádzajte ani nepoužívajte na jeho odsadenie medzerník,
 • do textu nevkladajte obrázky, tabuľky, špeciálne grafické znaky a nekreslite čiary. Pokiaľ chcete jednotlivé odseky výraznejšie oddeliť, na oddeľovací riadok umiestnite nejaký bežný znak na klávesnici, napríklad hviezdičku, pomlčku a pod.,
 • priamu reč vyznačte úvodzovkami, nepoužívajte na označenie priamej reči spojovník ani pomlčku,
 • zaslaním poviedky do súťaže autor vyjadruje svoj súhlas s jej uverejnením na stránke www.fandom.sk, ako aj súhlas so zaradením poviedky do výberu poviedok či inej databázy, ktorú Fandom.sk vydá v budúcnosti, a na účely prezentácie www.fandom.sk a povedomia o literatúre v žánroch fantastiky, pričom na vyššie uvedené účely udeľuje stránke www.fandom.sk nevýhradnú, bezplatnú licenciu na použitie diela, jeho rozširovanie spôsobmi možnými v čase zaslania do súťaže na neurčitú dobu, s neobmedzenou územnou platnosťou, a tiež vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pri úkonoch súvisiacich so súťažou Ohnivé pero,
 • súťaž nemá pevne stanovenú uzávierku, poviedky je možné zasielať priebežne aj v priebehu daného kola súťaže, až do naplnenia kola poviedkami,
 • v prípade, že sa dané kolo poviedkami naplní (t. j. počet zaslaných poviedok presiahne kapacitu jedného kola), redakcia bezodkladne oznámi k danému dňu uzávierku. Poviedky, ktoré prídu po tomto dátume, bude možné zaradiť po dohode s autorom do nasledujúceho kola Ohnivého pera,
 • príspevky do ukončenia daného kola súťaže Ohnivé pero na stránke www.fandom.sk nesmú byť publikované inde časopisecky, knižne, na internete ani iným spôsobom, kde by k nim mala prístup široká verejnosť, ale autor môže zdieľať link svojej poviedky uverejnenej na www.fandom.sk na sociálnych sieťach alebo na svojom blogu,
 • jeden autor sa môže v jednom kole zúčastniť najviac troma poviedkami,
 • akonáhle autor zašle poviedku do súťaže, už ju nemôže požadovať spätne upravovať,

Autor víťaznej poviedky získava tri knihy a diplom, autor poviedky na 2. mieste získava okrem diplomu dve knihy a autor poviedky na 3. mieste diplom a knihu. Knihy do súťaže poskytli naši sponzori – vydavateľstvo Artis Omnis, Tatran, Ikar, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Fantom Print a ďalší.

Súťaž môžete podporiť aj vy.

Svoje poviedky zasielajte výhradne e-mailom na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk ako prílohu e-mailu. Akceptujeme len texty vo formátoch docx, doc. V predmete e-mailu uveďte: Ohnivé pero a v texte e-mailu uveďte svoje meno alebo meno, pod ktorým má byť poviedka uverejnená. Nezabudnite v e-maile uviesť názov poviedky. Názov poviedky má byť aj priamo v poviedke. Ak do e-mailu pridáte nejakú vetičku o sebe, potešíte nás. Každý autor bude upovedomený o prijatí, resp. neprijatí poviedky do súťaže v priebehu maximálne 5 pracovných dní. V prípade prijatia mu je oznámený aj dátum predpokladaného publikovania súťažnej poviedky.

Konzultácie ohľadom autorského práva nám v prípade potreby zabezpečuje Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.


Prvé kolo Ohnivého pera v roku 2024 je už v poradí 34. súťažným kolom tejto súťaže. Viacerí autori, ktorí si prvýkrát zmerali sily s konkurenciou v Ohnivom pere, už publikujú vlastné knihy. Ďalší sa o víťazstvo v tejto súťaži neúnavne pokúšajú ďalej a zveľaďujú tak svoje prednosti (podaktorí aj svoje chyby). Iní autori po zverejnení a okomentovaní ich prác čitateľmi pochopili, že by mali svoje šťastie hľadať v odvetviach, pre ktoré disponujú lepšími schopnosťami. Do ktorej skupiny patríte vy?


Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vaše práce.

Alexandra Pavelková, gestorka súťaže


8. januára
Fandom SK