Vyhlásenie súťaže Svet na tvoj obraz 2013

Súťaž Svet na tvoj obraz

Po úspešnom vlaňajšom ročníku internetový denník Fandom SK vyhlasuje 2. ročník súťaže Svet na tvoj obraz 2013.

Súťaž je určená pre amatérskych výtvarníkov a bude prebiehať v troch kategóriách:

1. Science fiction

2. Fantasy

3. Komiks

Znamená to, že téma súťažných prác v prvej kategórii bude súvisieť so žánrom science fiction, v druhej kategórii to bude žáner fantasy. Tretia kategória nie je žánrovo obmedzená, súťažiaci môže vytvoriť napríklad komiks o posádke vesmírnej lode, ale aj humorný strip o ťažkom živote bytového psíka.

Vo vlaňajšom ročníku boli súťažiaci v rámci kategórií rozdelení do skupín junior a senior. Keďže výsledky súťaže preukázali, že juniori si viedli najmenej rovnako dobre ako seniori, v tomto ročníku sa súťažiaci do skupín podľa veku deliť nebudú.


Podmienky súťaže:

 • Súťažiaci zasielajú do súťaže len vlastné práce. Tieto musia byť originálne a ich autorstvo nespochybniteľné. Fan-art do súťaže neprijímame.
 • Súťažné práce nesmú byť do uverejnenia výsledkov súťaže Svet na tvoj obraz 2013 nikde inde zverejnené a nesmú sa zúčastniť ďalších súťaží.
 • Súťažné práce nesmú zobrazovať obsah v rozpore s dobrými mravmi.
 • Súťažiaci je zodpovedný za súlad vlastného diela s právnym poriadkom Slovenskej republiky a výhradne zodpovedá za prípadné škody, ktoré dotknuté dielo spôsobí tretím osobám.
 • Výtvarná technika nie je určená, ale všetky práce musia byť zaslané v elektronickej forme. Hodnotiť sa bude elektronická verzia diela. To znamená, že nezáleží na tom, akú výtvarnú techniku súťažiaci použije, ale do súťaže sa posiela práca v elektronickej podobe, čiže ručne robené práce treba kvalitne oskenovať alebo odfotiť a uložiť ako jpg, jpeg alebo png súbor.
 • Komiks môže byť buď dejový alebo stripový, ale musí sa zmestiť na jednu stranu veľkosti A4 (vrátane mangy). Text v komikse musí byť dobre čitateľný.
 • Zaslané obrázky musia byť v dostatočnej veľkosti a kvalite, aby sa bez úprav dali vytlačiť (vrátane komiksov) na jednu stranu A4.
 • Diela zasielajte vo formáte jpg, jpeg alebo png. V názve súboru treba uviesť meno a priezvisko autora.
 • Maximálna veľkosť jedného súboru (jedného obrázka) je 1,5 MB.
 • Jeden autor môže do súťaže zaslať maximálne 3 súťažné práce, na kategóriách nezáleží (všetky tri obrázky môžu byť v jednej kategórii alebo kategórie môžu byť rôzne).
 • Súťažiaci súhlasí s publikovaním jeho súťažnej práce v internetovom denníku Fandom SK.
 • Súťažné práce posielajte ako prílohu na e-mailovú adresu fandom.sutaz@gmail.com. Do predmetu e-mailu uveďte Svet na tvoj obraz. V texte e-mailu uveďte svoje meno, adresu, názov vašej práce a tematickú súťažnú kategóriu. Pokaľ si želáte uverejniť svoje dielo pod pseudonymom, uveďte do textu e-mailu aj tento pseudonym. V prípade, že pošlete viac súťažných prác, uložte každý obrázok do zvláštneho súboru, pomenujte každý jednotlivý súbor svojím menom a priezviskom a pridajte čísla 1 až 3 (napr. napr.: janko-farbicka-01.jpg a janko-farbicka-02.jpg atď.) a nezabudnite do e-mailu napísať názov a kategóriu každej zo svojich prác. Názov je súčasťou diela. Súťažné práce bez názvu neprijímame.
 • Usporiadateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje o súťažiacich bez ich súhlasu tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď to stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky.

Súťažné práce, ktoré nesplnia uvedené podmienky, budú zo súťaže vyradené.

Priebeh súťaže:

Uzávierka prijímania súťažných prác je 31. mája 2013. Po uzávierke porota v zložení troch známych slovenských výtvarníkov: Martina Pilcerová, Juraj Maxon a Juraj Molčák vyberie 10 najlepších v každej kategórii, teda spolu 30 prác do 31. augusta 2013. V priebehu septembra budú vybrané práce postupne uverejňované na internetovom portáli Fandom SK, kde budú mať možnosť vyjadriť sa k nim čitatelia. Po uverejnení poslednej vybranej súťažnej práce pristúpime k internetovému hlasovaniu, víťaza v každej kategórii teda vyberú čitatelia.

Víťazov jednotlivých kategórií a zároveň absolútneho víťaza súťaže Svet na tvoj obraz oznámime po ukončení hlasovania, v októbri roku 2013. Víťazov jednotlivých kategórií budú čakať zaujímavé ceny od sponzorov, napríklad vydavateľstie Artis Omnis, Ikar a redakcie denníka Fandom SK. Tak isto si odmenu od redakcie denníka Fandom SK vyslúži jeden vyžrebovaný hlasujúci.


28. februára 2013
Fandom SK