Vyhlásenie súťaže Poviedka Istroconu 2017

Zborník súťaže Poviedka Istroconu

Literárna súťaž Poviedka Istroconu tento rok vstupuje do jedenásteho ročníka. Podmienky sa oproti minulému roku nezmenili.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia finálových poviedok poslané do inej súťaže. Počet poviedok od jedného autora neobmedzený, pričom maximálna dĺžka poviedky je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier).

Poviedky súťažia v troch kategóriách:

  1. téma – „zbraň“;
  2. subžáner – „historická fantasy“;
  3. voľná téma.

Tém sa týka prvá novinka tohto ročníka. Subžáner odhlasovali pred dvoma rokmi fanúšikovia súťaže na jej facebookovej stránke.

Uzávierka súťaže je 15. 3. 2017 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). V priebehu mája budú oznámené finálové poviedky, ktoré vyberie porota v zložení Katarína Soyka, Dagmar Mehešová, Bohumil Stožický a Miloš Ferko. Z každej kategórie nad desať príspevkov to budú prvé tri miesta, pri nižšom počte poviedok môže porota rozhodnúť znížiť počet nominovaných v danej kategórii. Na základe jej pripomienok budú môcť autori svoje poviedky vylepšiť. Začiatkom júna budú takto upravené finálové poviedky zverejnené na portáli Fandom.sk a čitatelia ich budú môcť obodovať. Výsledok sa započíta ako jeden hlas do záverečného hodnotenia, ktoré okrem čitateľov vytvorí porota zložená z redaktorov žánrových periodík a médií. Zloženie tejto poroty ohlásia organizátori pri vyhlásení finálových poviedok. Vyhlásenie výsledkov prebehne na Istrocone 2017.

Víťazná poviedka získa hlavnú cenu 100 eur. Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 70 a 20 eur. Redaktori, tvoriaci porotu druhého kola, môžu s autorom dohodnúť uverejnenie poviedky v svojom periodiku, resp. médiu. Kvalitným autorom s dostatočnou zásobou hodnotných textov môže vydavateľstvo Rogerbooks ponúknuť vydanie elektronickej poviedkovej zbierky.

Poviedku spolu s prihláškou zasielate vytlačenú v jednej kópii na adresu Martin Králik, Krajná 23, 90042 Dunajská Lužná, obálku označte heslom Poviedka Istroconu. Neposielajte poviedky doporučene. Po uzávierke uverejníme na Facebooku zoznam prijatých poviedok a autorov budeme informovať aj mailom.

Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Zároveň musí autor poslať e-mailom elektronickú verziu poviedky vo formáte rtf, odt alebo doc na adresu poviedka.istroconu@gmail.com. K tlačenej aj elektronickej verzii priložte prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť na tejto adrese. V prihláške nezabudnite uviesť kategóriu, v ktorej chcete s poviedkou súťažiť (téma/subžáner/voľná kategória). Ak to neurobíte, kategóriu určí administrátor súťaže.

Prvé kolo súťaže je anonymné. Na vytlačené exempláre sa autori nepodpisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom formulári. Meno je potrebné uviesť aj v e-maili s elektronickou verziou poviedky.

Organizátori si vyhradzujú právo uverejniť súťažné príspevky v zborníku Poviedky Istroconu a v elektronických publikáciách vydavateľstva Martin Králik – ROGERBOOKS.

Novinky ohľadom súťaže budú pravidelne uverejňované aj na jej facebookovej stránke.


Súvisiaci link

Výsledky súťaže Poviedka Istroconu 2016


20. októbra 2016
Martin Králik