Vyhlásenie súťaže Poviedka Istroconu 2014

Poviedka Istroconu 2013

Medzinárodný festival sci-fi, fantasy, hororu a spoločenských hier IstroCON a vydavateľstvo Rogerbooks vyhlasujú súťaž Poviedka Istroconu 2014.

Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia finálových poviedok poslané do inej súťaže. Počet poviedok od jedného autora neobmedzený, pričom maximálna dĺžka poviedky je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier).

Poviedky súťažia v troch kategóriách:
1) téma – “brána”;
2) subžáner – “cyberpunk”;
3) voľná téma.

Uzávierka súťaže je 28. 2. 2014 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Na Slavcone 2014 budú oznámené finálové poviedky, ktoré vyberie porota v zložení Veronika Inglotová, Petra Slováková, Dagmar Mehešová, Bohumil Stožický a Miloš Ferko. Z každej kategórie nad desať príspevkov to budú prvé tri miesta, pri nižšom počte poviedok môže porota rozhodnúť znížiť počet nominovaných v danej kategórii. Nasledovať bude dvojica workshopov, ktorá pripraví finálové poviedky pre druhé kolo. V ňom ich zhodnotí porota zložená zo zástupcov žánrových periodík a nežánrových médií, ktorých porotcovia však majú blízko k fantastike. Zloženie tejto poroty bude taktiež ohlásené na Slavcone 2014. Vyhlásenie výsledkov prebehne na Istrocone 2014.

Víťazná poviedka získa hlavnú cenu 200 eur. Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 100 a 50 eur. Redaktori, tvoriaci porotu druhého kola, môžu s autorom dohodnúť uverejnenie poviedky v svojom periodiku, resp. médiu. Kvalitným autorom s dostatočnou zásobou hodnotných textov môže vydavateľstvo Rogerbooks ponúknúť vydanie elektronickej poviedkovej zbierky.

Poviedku zasielate vytlačenú v jednej kópii na adresu OZ AnimeCrew, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava a obálku označiť heslom Poviedka Istroconu 2014. Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Zároveň musí autor poslať elektronickú verziu poviedky vo formáte rtf, odt alebo doc na adresu: poviedka.istroconu@gmail.com. K tlačenej aj elektronickej verzii priložte prihlášku, ktorú nájde na tejto adrese. V prihláške autor nezabudnite uviesť kategóriu, v ktorej chce poviedka súťažiť (téma / subžáner / voľná kategória). Ak to neurobíte, kategóriu určí administrátor súťaže.

Súťaž je anonymná. Na vytlačené exempláre sa autori nepodpisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom formulári. Meno je potrebné uviesť aj v e-maili s elektronickou verziou poviedky.

Organizátori si vyhradzujú právo uverejniť súťažné príspevky v zborníku Poviedky Istroconu a v elektronických publikáciách vydavateľstva Martin Králik – ROGERBOOKS.

Novinky ohľadne sútaže budú pravidelne uverejňované aj na jej facebookovej stránke.


25. septembra 2013
Fandom SK - PR