Vyhlásenie 33. ročníka Ceny Karla Čapka

CKČ

Československý fandom vyhlasuje 33. ročník literárnej súťaže Cena Karla Čapka, ktorej sa môžu zúčastniť povídky v českom aj slovenskom jazyku.


Své práce žánru sci-fi, fantasy nebo hororu s fantastickými prvky psané česky nebo slovensky zasílejte v elektronické formě nejlépe e-mailem, možno též na CD, DVD či disketě, a současně ve třech čitelných papírových kopiích (anonymní výtisky bez uvedení jména autora) na adresu administrátora:

Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka (e-mail AQUILA@ALTAR.CZ nebo AQL@SEZNAM.CZ)


Do zásilky prosíme přiložte:

  1. průvodku obsahující vaše jméno, přesnou adresu, kontaktní email, telefon, datum a způsob platby registračního příspěvku a jeho výši (je možné přiložit kopii ústřižku složenky nebo napsat číslo účtu, ze kterého byl registrační poplatek zaplacen, a variabilní symbol, aby bylo možné platbu dohledat) a názvy všech zaslaných soutěžních prací – u povídkových kategorií lze soutěž obeslat nejvýše dvěma pracemi v každé kategorii, kategorie novela je omezena na jedinou práci od autora. Můžete uvést i orientační počet znaků (včetně mezer). Kontrolu přesného počtu znaků a zařazení do příslušné kategorie podle rozsahů uvedených níže provede administrátor.
  2. čestné prohlášení, vlastnoručně podepsané, že soutěžní práce dáváte k dispozici organizátorům soutěže pro jedno otištění a jedno vydání v e-booku, případně zveřejnění na internetu bez nároku na honorář.

Za každou soutěžní práci je třeba zaplatit registrační příspěvek ve výši 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby prosíme provádějte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A (nikoli jiným typem poukázky!) na účet u Fio banky, číslo účtu 2500447940/2010 pro platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR. Jako variabilní symbol uveďte datum narození ve tvaru DDMMRRRR.

Upozorňujeme na omezení počtu prací od jednoho autora a na povinnost zaplatit registrační příspěvek a zasílat jak papírovou, tak elektronickou formu práce. Rozhodně však nelze považovat za elektronickou kopii oskenovaný text jako sled obrázků či formát PDF. Nejvhodnější je formát DOC, DOCX z Microsoft Wordu, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumném kódování).

Do soutěže nemohou být zařazeny práce, za které nebyl zaplacen registrační příspěvek, práce, které se již zúčastnily některého z předchozích ročníků, byly již publikovány v oficiálních tiskovinách či na internetu nebo jsou současně přihlášeny v jiné soutěži celostátního významu!


Vymezení soutěžních kategorií je následující:
mikropovídka – max. 9 000 znaků (včetně mezer)
krátká povídka – 9 001 až 30 000 znaků
povídka – 30 001 až 90 000 znaků
novela – 90 001 až 450 000 znaků

Práce delší 450 000 znaků (včetně mezer) nebudou do soutěže zařazeny.

O přesném zařazení do kategorie rozhoduje administrátor soutěže.

Uzávěrka tohoto ročníku soutěže je 30. 11. 2013. Práce doručené po tomto termínu budou po dohodě s autorem zařazeny do následujícího ročníku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu 2014.


Bližší informace podá administrátor nebo je lze najít na http://www.fandom.cz/ v sekci CKČ. Zde najdete mimo jiné v článku Několik rad a doplňujících pokynů, neformální pojednání shrnující zkušenosti z dosavadního administrování a dále seznam prací, které již byly do aktuálního ročníku zařazeny.


Jistě vám neuniklo, že tento ročník soutěže je spojen s několika novinkami. Tou nejpodstatnější je zřejmě zavedení registračního příspěvku. Ta myšlenka se zrodila na letošní jarní poradě Fandomu, kde jsme dost dlouho (a dost bouřlivě) diskutovali o možnostech a perspektivách CKČ. Mezi nejrůznějšími náměty a názory se najednou objevil jeden, který zaujal všechny přítomné – nápad spojit účast v soutěži se vstupním poplatkem, nevelkým sice, ale takovým, který by pomohl CKČ získat určitou formu nezávislosti a dal nám i možnost, jak zlepšit kvalitu cen, které úspěšní účastníci dostávají.

Vždyť dosud jsme byli odkázáni na přátelské dary počínaje knihami pro nominované až po obraz pro absolutního vítěze, a pomáhali nám i organizátoři Parconů, kteří se podíleli na některých odměnách pro vítěze a zejména na nákladech na přípravu slavnostního galavečera, vstupné a ubytování.sou­těžících i organizátorů soutěže. Každý rok jsme tak měli (zcela oprávněný) pocit, že vykořisťujeme své přátele a kamarády.

Debata okolo tohoto nápadu byla dlouhá a důkladná, probírali jsme nejrůznější pro i proti, a nakonec jsme se dohodli na tom, že s každým přijatým soutěžním textem bez ohledu na kategorii bude spojený stokorunový registrační příspěvek.

CKČ, která je (až na výše zmíněné dary pro odměny) nevýdělečná a finančně nesponzorovaná, se tím posouvá trošičku směrem k poloprofesi­onalitě – zdaleka nikoliv k profesionalitě, tak domýšliví nejsme, a i k té poloprofesionalitě se budeme ještě nějaký ten ročník propracovávat.

Držte nám palce, ať se to povede co nejdříve.


Další dvě změny reflektují vývoj médií a elektronizaci sdílení informací. Před lety byla zavedena povinná elektronická verze a právo zveřejnění na internetu, letos k tomu přibyla práva na e-book a nutnost jen tří papírových výtisků místo čtyř. Stále více se totiž setkáváme s požadavky na e-bookovou formu sborníku vítězných prací, takže v budoucnu možná vedle tištěné verze bude vycházet i elektronická, nebo dokonce při současném trendu klesajících prodejů papírových knih jen ten e-book. Ale výtisky soutěžních prací jsou pořád potřeba. I když stále více porotců používá čtečky, dosud je řada těch, kteří mají po celodenní práci monitorů a obrazovek plné zuby, a i ti, kteří běžně čtečky používají, často pro závěrečné zhodnocení chtějí na den dva papírové výtisky, s kterými se dá manipulovat, třídit si je na hromádky od těch nejlepších prací, přes druhou garnituru až po nepublikovatelné věci. Ono je něco jiného povídky postupně přečíst a něco jiného potom těch 40 až 50 prací zařadit do pyramidy. Často člověk potřebuje do výtisku jen nahlédnout, prolistovat pár stránek, aby si připomněl, o čem to je. A to je, pokud má člověk k dispozici jen soubory, dosti otravné.


Na závěr už jen pár připomenutí:

Před odesláním soutěžního textu se ujistěte, že nebyl (ani jeho část nebo podobná verze) nikde publikován, a to ani na webu ani v rozhlase. Zkontrolujte, že všechny stránky jsou čitelné a očíslované a že v textu se nevyskytuje vaše jméno. Nezapomeňte na průvodní materiály – čestné prohlášení vlastnoručně podepište a v průvodce uveďte způsob platby registračního příspěvku a variabilní symbol.

Je možné domluvit si osobní předání soutěžních prací v Praze, účastníkům ze zahraničí nebo v jiných odůvodněných případech jsem ochotna při včasné dohodě texty vytisknout a podepsané čestné prohlášení přijmout oskenované ve formě souboru.

A nakonec to nejdůležitější: kontakty. E-mail AQUILA@ALTAR.CZ, poštovní adresa Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka

Těším se na vaše příspěvky!


17. októbra 2013
Jiřina Aquila Vorlová