Vyhlásenie súťaže Ohnivé pero - jar 2020

ohnive pero

Denník Fandom SK vyhlasuje prvé tohoročné kolo súťaže mikropoviedok Ohnivé pero jar 2020.

UPDATE 15. 5. 2020: Milí autori, priatelia a čitatelia, jarné kolo súťaže Ohnivé pero 2020 je už naplnené a definitívne sa uzatvára. Čakajú vás ešte dva poviedkové pondelky, posledné súťažné poviedky aktuálneho kola budú uverejnené 25. 5. 2020. Všetky poviedky, ktoré prídu do súťaže od tejto chvíle, budú po dohode s autorom presunuté do jesenného kola 2020.


Čo možno vyhrať v súťaži?

 • Autor poviedky na 1. mieste získa 42 eur a diplom.
 • Autor poviedky na 2. mieste bude ocenený diplomom a dvoma knihami.
 • Autor poviedky na 3. mieste bude ocenený diplomom a knihou.
 • Jeden z hlasujúcich v záverečnom hlasovaní o víťazovi získa knihu.

Poviedky, ktoré splnia pravidlá súťaže, budú publikované pravidelne vždy v pondelok na stránkach www.fandom.sk bez redakčných úprav. Spravidla sú v tento pondelok publikované 2 poviedky, v prípade veľkého záujmu redakcia zvýši počet publikovaných poviedok na 3, v opačnom prípade sa počet týždenne publikovaných poviedok zníži. Prvá poviedka tohto kola bude uverejnená 3. februára 2020, posledná 25. 5. 2020. V záverečnom hlasovaní čitatelia rozhodnú o finalistoch a konečné slovo o poradí poviedok na stupienkoch víťazov bude mať porota.


Pravidlá súťaže:

 • súťaže sa môžu zúčastniť príspevky žánru sci-fi, fantasy, hororu s prvkami fantastiky alebo iných subžánrov fantastiky, téma je ľubovoľná,
 • súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí už dovŕšili vek 16 rokov,
 • súťaže sa môžu zúčastniť poviedky v slovenskom alebo českom jazyku,
 • rozsah poviedky je maximálne 7 500 znakov (s medzerami), súčasťou poviedky je aj jej názov a meno autora,
 • do súťaže prijímame len texty vo formátoch rtf, doc, docx,
 • pri písaní textu použite font Times New Roman veľkosti 12, jednoduché riadkovanie, na ukončenie odseku použite klávesu ENTER, nie „mäkký enter“ alebo medzerník; odseky oddeľujte prázdnymi riadkami, text zarovnávajte doľava, prvý riadok nepredsádzajte ani nepoužívajte na jeho odsadenie medzerník,
 • do textu nevkladajte obrázky, tabuľky, špeciálne grafické znaky a nekreslite čiary. Pokiaľ chcete jednotlivé odseky výraznejšie oddeliť, na oddeľovací riadok umiestnite nejaký bežný znak na klávesnici, napríklad hviezdičku, pomlčku a pod.,
 • priamu reč vyznačte úvodzovkami, nepoužívajte na označenie priamej reči spojovník ani pomlčku,
 • zaslaním poviedky do súťaže autor vyjadruje svoj súhlas s jej uverejnením na stránke www.fandom.sk, ako aj súhlas so zaradením poviedky do výberu poviedok či inej databázy, ktorú Fandom.sk vydá v budúcnosti, a na účely prezentácie www.fandom.sk a povedomia o literatúre v žánroch fantastiky, pričom na vyššie uvedené účely udeľuje stránke www.fandom.sk nevýhradnú, bezplatnú licenciu na použitie diela, jeho rozširovanie spôsobmi možnými v čase zaslania do súťaže na neurčitú dobu, s neobmedzenou územnou platnosťou, a tiež vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pri úkonoch súvisiacich so súťažou Ohnivé pero,
 • súťaž nemá pevne stanovenú uzávierku, poviedky je možné zasielať priebežne aj v priebehu daného kola súťaže, až do naplnenia kola poviedkami,
 • v prípade, že sa dané kolo poviedkami naplní (t. j. počet zaslaných poviedok presiahne kapacitu jedného kola), redakcia bezodkladne oznámi k danému dňu uzávierku. Poviedky, ktoré prídu po tomto dátume, bude možné zaradiť po dohode s autorom do nasledujúceho kola Ohnivého pera,
 • príspevky do ukončenia daného kola súťaže Ohnivé pero na stránke www.fandom.sk nesmú byť publikované inde časopisecky, knižne, na internete ani iným spôsobom, kde by k nim mala prístup široká verejnosť, ale autor môže zdieľať link svojej poviedky uverejnenej na www.fandom.sk na sociálnych sieťach alebo na svojom blogu,
 • jeden autor sa môže v jednom kole zúčastniť najviac troma poviedkami,
 • akonáhle autor zašle poviedku do súťaže, už ju nemôže požadovať spätne upravovať,
 • o finalistoch daného kola rozhodnú čitatelia v záverečnom hlasovaní na stránke www.fandom.sk a poradie víťazov určí porota.

Autor víťaznej poviedky získava 42 eur a diplom, autor poviedky na 2. mieste získava okrem diplomu dve knihy a autor poviedky na treťom mieste diplom a knihu. Knihy do súťaže poskytli naši sponzori – vydavateľstvo Artis Omnis, Tatran, Ikar, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Fantom Print a ďalší. V záverečnom hlasovaní o finalistoch bude aj z hlasujúcich vyžrebovaný výherca knihy, ktorú venuje redakcia denníka Fandom SK. Súťaž môžete podporiť aj vy, ak kliknete na výzvu umiestnenú v dolnej časti tohto článku.

Svoje poviedky zasielajte výhradne e-mailom na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk ako prílohu e-mailu. Akceptujeme len texty vo formátoch rtf, doc, docx. V predmete e-mailu uveďte: Ohnivé pero a v texte e-mailu uveďte svoje meno alebo meno, pod ktorým má byť poviedka uverejnená. Nezabudnite na názov poviedky, pokiaľ nie je uvedený priamo v poviedke. Ak pridáte nejakú vetičku o sebe, potešíte nás. Každý autor bude upovedomený o prijatí, resp. neprijatí poviedky do súťaže v priebehu maximálne 5 pracovných dní. V prípade prijatia mu je oznámený aj dátum predpokladaného publikovania súťažnej poviedky.

Konzultácie ohľadom autorského práva nám v prípade potreby zabezpečuje Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.


Prvé kolo Ohnivého pera v roku 2020 je už v poradí 26. súťažným kolom tejto súťaže. Niektorí z autorov, ktorí si prvýkrát zmerali sily s konkurenciou v Ohnivom pere, dnes už publikujú vlastné knihy. Ďalší sa o víťazstvo v tejto súťaži neúnavne pokúšajú ďalej a zveľaďujú tak svoje prednosti (podaktorí aj svoje chyby). Iní autori po zverejnení a okomentovaní ich prác čitateľmi pochopili, že by mali svoje šťastie hľadať v odvetviach, pre ktoré disponujú lepšími schopnosťami. Do ktorej skupiny patríte vy?


Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vaše práce.

Alexandra Pavelková, gestorka súťaže


13. januára 2020
Fandom SK