Vyhlásenie 38. ročníka Ceny Karla Čapka

CKC_obr.jpg

Československý fandom vyhlasuje 38. ročník literárnej súťaže Cena Karla Čapka.


Svoje doteraz nikde (t. j. ani na internete) nepublikované práce žánru sci-fi, fantasy alebo hororu s fantastickými prvkami písané česky alebo slovenský zasielajte v elektronickej forme e-mailom a súčasne v troch čitateľných papierových kópiách (anonymné výtlačky bez uvedenia mena autora v texte práce, e-mail však, prosím, podpíšte) na adresu administrátora:

Jiřina Vorlová, Mariánska 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka (e-mail AQUILA@ALTAR.CZ alebo AQL@SEZNAM.CZ)

Do zásielky priložte sprievodku obsahujúcu vaše meno, presnú adresu, kontaktný e-mail, telefón, dátum a spôsob platby registračného príspevku, jeho výšku a variabilný symbol (je možné priložiť kópiu ústrižku poukážky alebo napísať číslo účtu, z ktorého bol registračný príspevok zaplatený), aby bolo možné platbu dohľadať, a názvy všetkých zaslaných súťažných prác – pri poviedkových kategóriách možno do súťaže zaslať najviac dve práce v každej kategórii, kategória novela je obmedzená na jedinú prácu od autora. Môžete uviesť aj orientačný počet znakov (vrátane medzier). Kontrolu presného počtu znakov a zaradenie do príslušnej kategórie podľa rozsahov uvedených nižšie vykoná administrátor. Sprievodku je vhodné priložiť aj k e-mailu.

Ďalej prosíme vyplňte webový formulár Prihlášky, vyhlásenia a súhlasu v súlade s nariadením GDPR, ktoré nájdete na stránkach ČS fandomu v sekcii CKČ – Registrácia. Tento webový formulár nahrádza predtým požadované podpísané vyhlásenie – to teda už nie je nutné do zásielky prikladať.

Za každú súťažnú prácu treba zaplatiť registračný príspevok vo výške 100 Kč, resp. 4 eur. Platby, prosím, vykonajte bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu A (nie iným typom poukážky!) na účet Fio banky. Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Číslo účtu 2500447940/2010 pre platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pre platby v SR (IBAN a údaje pre SEPA platbu (vnútroštátne) sú nasledovné: IBAN: SK87 8330 000­0 0025 0044 7­940, BIC kód / SWIFT: FIOZSKBAXXX, platbu vykonajteako bežnú vnútroštátnu alebo SEPA platbu, rozhodne nie ako medzinárodnú).

Upozorňujeme na obmedzenie počtu prác od jedného autora a na povinnosť zaplatiť registračný príspevok a tiež povinnosť zasielať papierovú aj elektronickú formu práce. Rozhodne nemožno považovať za elektronickú kópiu skenovaný text ako sled obrázkov či formát PDF. Najvhodnejšie je formát DOC, DOCX z Microsoft Wordu, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumnom kódovaní).

Do súťaže nemôžu byť zaradené práce, za ktoré nebol zaplatený registračný príspevok, práce, ktoré sa už zúčastnili niektorého z predchádzajúcich ročníkov, boli už publikované v oficiálnych tlačovinách, masmédiách či na internete, na publikovanie sú chystané alebo sú súčasne prihlásené v inej súťaži celoštátneho významu!! Administrátor súťaže si taktiež vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu súťaže vyradiť z nej a jej hodnotenia práce preukázateľne nepôvodné, prepisy a odvodeniny prác už zverejnených, či už tlačou, vo filmovej podobe alebo akokoľvek inak; to sa netýka pôvodných doteraz nepublikovaných prác, využívajúcich známe umelé reálie a postavy z tzv. zdieľaných vesmírov.

Vymedzenie súťažných kategórií je nasledujúce:

  • mikropoviedka – max. 9 000 znakov (vrátane medzier)
  • krátka poviedka – 9 001 až 30 000 znakov
  • poviedka – 30 001 až 90 000 znakov
  • novela – 90 001 až 450 000 znakov

    Práce dlhšia 450 000 znakov (vrátane medzier) nebudú do súťaže zaradené.

    O presnom zaradení do kategórie rozhoduje administrátor súťaže.

Uzávierka tohto ročníka súťaže je 20. novembra 2018. Práce odoslané po tomto termíne budú po dohode s autorom zaradené do nasledujúceho ročníka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne na Parcone 2019.

Bližšie informácie podá administrátor alebo ich možno nájsť na stránke "českého fandomu v sekcii CKČ.

Tešíme sa na vaše príspevky!


9. novembra 2018
Jiřina Vorlová - CKČ