Abonentská hra Fantázie 2009

Fantázia

Každý (súčasný, i nový) predplatiteľ Fantázie je automaticky zaradený do súťaže o ceny v predplatiteľskej hre Fantázie. Predplatitelia budú odmeňovaní priebežne, ako aj v záverečnom žrebovaní na konci roka 2009.
Súťaž platí aj pre predplatiteľov v Českej republike.

Uzávierka Predplatiteľskej súťaže Fantázie: 18.12.2009

Ako si možno predplatiť Fantáziu:

Propozície súťaže

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvisloti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami.

Verzia na stiahnutie