Vyhlásenie súťaže Svet na tvoj obraz 2016

svetnatvoj-180

Internetový denník Fandom SK vyhlasuje 5. ročník výtvarnej súťaže Svet na tvoj obraz 2016.


Súťaž bude prebiehať v troch kategóriách:

1. Science fiction

2. Fantasy

3. Komiks

Znamená to, že téma súťažných prác v prvej kategórii bude súvisieť so žánrom science fiction, v druhej kategórii to bude žáner fantasy. Tretia kategória nie je žánrovo obmedzená, súťažiaci môže vytvoriť napríklad komiks o posádke vesmírnej lode, ale aj humorný strip o ťažkom živote bytového psíka. Obrázky súťažiace v kategórii science fiction alebo fantasy musia niesť nejaký zjavný prvok, ktorý ich zaraďuje do tejto kategórie. Zaslať napr. obrázok bežnej krajinky s odôvodnením, že každá fantasy sa odohráva v nejakej krajine, prípadne poslať obrázok domu a nazvať ho „Lietajúci tanier ukrytý za panelákom“ sa nepovažuje za dôvod na zaradenie do danej kategórie, a teda obrázok nespĺňa podmienky pre prijatie do súťaže.


Podmienky súťaže:

 • Súťažiaci zasielajú do súťaže len vlastné práce. Tieto musia byť originálne a ich autorstvo nespochybniteľné. Fan-art do súťaže neprijímame.
 • Súťaže sa môžu zúčastniť iba práce, ktoré do vyhlásenia výsledkov súťaže Svet na tvoj obraz 2016 neboli nikde inde zverejnené a nezúčastnili sa iných súťaží.
 • Súťažné práce nesmú zobrazovať obsah v rozpore s dobrými mravmi.
 • Súťažiaci je zodpovedný za súlad vlastného diela s právnym poriadkom Slovenskej republiky a výhradne zodpovedá za prípadné škody, ktoré dotknuté dielo spôsobí tretím osobám.
 • Výtvarná technika nie je určená, ale všetky práce musia byť zaslané v elektronickej forme. Hodnotiť sa bude elektronická verzia diela. To znamená, že nezáleží na tom, akú výtvarnú techniku súťažiaci použije, ale do súťaže sa posiela práca v elektronickej podobe, čiže ručne robené práce treba kvalitne oskenovať alebo odfotiť a uložiť ako jpg, jpeg alebo png súbor.
 • Komiks môže byť buď dejový alebo stripový, ale musí sa zmestiť na jednu stranu veľkosti A4 (vrátane mangy). Text v komikse musí byť dobre čitateľný. Neposielajte jednu stránku z viacstranového komiksu (ukážku). Hodnotí sa iba ucelené, hotové dielo, čiže z komiksu musí byť zrejmé, že obsahuje úvod aj záver.
 • Zaslané obrázky musia byť v dostatočnej veľkosti a kvalite, aby sa bez úprav dali vytlačiť (vrátane komiksov) na jednu stranu A4.
 • Diela zasielajte vo formáte jpg, jpeg alebo png. V názve súboru treba uviesť meno a priezvisko autora a názov práce, napríklad: Sandro Botticelli – Zrodenie Venuše.jpg.
 • Maximálna veľkosť jedného súboru (jedného obrázka) je 1,5 MB.
 • Priložené obrázky k mailu nezipujte ani ináč nebaľte.
 • Jeden autor môže do súťaže zaslať maximálne 3 súťažné práce, na kategóriách nezáleží (všetky tri obrázky môžu byť v jednej kategórii alebo kategórie môžu byť rôzne). Pokiaľ autor komiksu pošle tri stránky z jedného uceleného komiksu, budú sa posudzovať ako jedna súťažná práca.
 • Súťažiaci súhlasí s publikovaním jeho súťažnej práce v internetovom denníku Fandom.sk a v médiách informujúcich o súťaži Svet na tvoj obraz.
 • Súťažné práce posielajte ako prílohu na e-mailovú adresu fandom.sutaz@gmail.com. Do predmetu e-mailu uveďte Svet na tvoj obraz 2016. V texte e-mailu uveďte svoje meno, adresu, názov vašej práce a tematickú súťažnú kategóriu. Pokiaľ si želáte uverejniť svoje dielo pod pseudonymom, uveďte do textu e-mailu aj tento pseudonym. V prípade, že pošlete viac súťažných prác, uložte každý obrázok do zvláštneho súboru, pomenujte každý jednotlivý súbor svojím menom a priezviskom a pridajte čísla 1 až 3 (napr. napr.: janko-farbicka-01.jpg a janko-farbicka-02.jpg atď.) a nezabudnite do e-mailu napísať názov a kategóriu každej zo svojich prác. Názov je súčasťou diela. Vyhnite sa názvom práce totožným s názvom súťažnej kategórie. Súťažné práce bez názvu neprijímame.
 • Ak sa pri zasielaní mailu so súťažnou prácou (prácami) pomýlite alebo niečo zabudnete, neposielajte nasledovne maily s dodatkami alebo opravami. Pošlite odznova celý e-mail aj s prílohou/prí­lohami tak, ako mal byť, t. j. aj s obrázkami aj s textom s požadovanými údajmi, a vysvetlite, kde ste urobili chybu. Predchádzajúce chybné maily potom nebudeme brať do úvahy a vymažeme ich. Po uzávierke súťaže už žiadne opravy neprijímame.
 • Súťažné práce, ktoré nesplnia uvedené podmienky, budú zo súťaže vyradené.
 • Usporiadateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje o súťažiacich bez ich súhlasu tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď to stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky.
 • V prípade, že súťaže sa zúčastní v niektorej kategórii málo prác alebo niektorá kategória po ukončení hlasovania nebude dosahovať ani priemerné počty hlasov, usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo prvé miesta v danej kategórii neudeliť.

Priebeh súťaže:

Uzávierka prijímania súťažných prác je 15. novembra 2016. Po uzávierke porota v zložení: výtvarníčka Ľudmila Žoldáková, komiksový kritik Peter Šufliarsky, trojnásobná víťazka súťaže Svet na tvoj obraz Bibiána Tóthová a gestorka súťaže Alexandra Pavelková vyberie najlepšie práce v každej kategórii, spolu maximálne 30 prác. Vybrané práce budú postupne uverejňované na internetovom portáli Fandom SK, kde budú mať možnosť vyjadriť sa k nim čitatelia. Po uverejnení poslednej vybranej súťažnej práce pristúpime k internetovému hlasovaniu, víťaza v každej kategórii teda vyberú čitatelia.

Víťazov jednotlivých kategórií a zároveň absolútneho víťaza súťaže Svet na tvoj obraz oznámime po ukončení hlasovania. Víťazov jednotlivých kategórií budú čakať zaujímavé ceny od sponzorov, vydavateľstiev Artis Omnis, Hydra, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, CREW a redakcie denníka Fandom SK.

Tak isto si odmenu od redakcie denníka Fandom SK vyslúži jeden vyžrebovaný hlasujúci.


Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2012

Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2013

Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2014

Výsledky súťaže Svet na tvoj obraz 2015


15. augusta 2016
Fandom SK