Vyhlásenie súťaže Svet na tvoj obraz

Súťaž Svet na tvoj obraz

Fandom SK vyhlasuje súťaž Svet na tvoj obraz.

Súťaž je určená pre amatérskych výtvarníkov a bude prebiehať v troch kategóriách:

1. Science fiction

2. Fantasy

3. Komiks

Znamená to, že téma súťažných prác v prvej kategórii bude súvisieť so žánrom science fiction, v druhej kategórii to bude žáner fantasy. Tretia kategória nie je žánrovo obmedzená, súťažiaci môže vytvoriť napríklad komiks o posádke vesmírnej lode, ale aj humorný strip o ťažkom živote bytového psíka.

Každá z týchto kategórií sa delí na dve subkategórie:

 • Súťažiaci do 18 rokov (junior)
 • Súťažiaci vo veku 18 a viac rokov (senior)

Podmienky súťaže:

 • Súťažiaci zasielajú do súťaže len vlastné práce. Tieto musia byť originálne a ich autorstvo nespochybniteľné. Fan-art do súťaže neprijímame.
 • Súťažné práce nesmú byť do uverejnenia výsledkov súťaže Svet na tvoj obraz nikde inde zverejnené a nesmú sa zúčastniť ďalších súťaží.
 • Súťažné práce nesmú zobrazovať obsah v rozpore s dobrými mravmi.
 • Súťažiaci je zodpovedný za súlad vlastného diela s právnym poriadkom Slovenskej republiky a výhradne zodpovedá za prípadné škody, ktoré dotknuté dielo spôsobí tretím osobám.
 • Výtvarná technika nie je určená, ale všetky práce musia byť zaslané v elektronickej forme. Hodnotiť sa bude elektronická verzia diela.
 • Komiks môže byť buď dejový alebo stripový, ale musí sa zmestiť na jednu stranu veľkosti A4 (vrátane mangy). Text v komikse musí byť dobre čitateľný.
 • Zaslané obrázky musia byť v dostatočnej veľkosti a kvalite (kratšia strana by mala mať minimálne 1200px), aby sa bez úprav dali vytlačiť (vrátane komiksov) na jednu stranu A4.
 • Diela zasielajte vo formáte jpg, jpeg alebo png. V názve súboru treba uviesť meno a priezvisko autora.
 • Maximálna veľkosť jedného súboru (jedného obrázka) je 1,5 MB.
 • Jeden autor môže do súťaže zaslať maximálne 3 súťažné práce.
 • Súťažiaci súhlasí s publikovaním jeho súťažnej práce v internetovom denníku Fandom SK.
 • Súťažné práce posielajte ako prílohu na e-mailovú adresu fandom.sutaz@gmail.com. Do predmetu e-mailu uveďte názov súťaže Svet na tvoj obraz. V texte e-mailu uveďte svoje meno, adresu, vek (resp. podkategóriu junior/senior), názov vašej práce a tematickú súťažnú kategóriu. Pokaľ si želáte uverejniť svoje dielo pod pseudonymom, uveďte do textu e-mailu aj tento pseudonym. V prípade, že pošlete viac súťažných prác, uložte každý obrázok do zvláštneho súboru, pomenujte každý jednotlivý súbor svojím menom a priezviskom a pridajte čísla 1 až 3 (napr. napr.: janko-farbicka-01.jpg a janko-farbicka-02.jpg atď.) a nezabudnite do e-mailu napísať názov a kategóriu každej zo svojich prác.
 • Usporiadateľ sa zaväzuje neposkytnúť údaje o súťažiacich bez ich súhlasu tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď to stanovujú právne predpisy Slovenskej republiky.

Súťažné práce, ktoré nesplnia uvedené podmienky, budú zo súťaže vyradené.

Priebeh súťaže:

Uzávierka prijímania súťažných prác je 31. mája 2012. Po uzávierke porota v zložení troch známych slovenských výtvarníkov: Martina Pilcerová, Juraj Maxon a Juraj Molčák vyberie 5 najlepších v každej vekovej a tematickej kategórii, teda spolu 30 prác do 31. augusta 2012. V priebehu septembra budú vybrané práce postupne uverejňované na internetovom portáli Fandom SK, kde budú mať možnosť vyjadriť sa k nim čitatelia. Po uverejnení poslednej vybranej súťažnej práce pristúpime k internetovému hlasovaniu, víťaza v každej kategórii teda vyberú čitatelia.

Víťazov jednotlivých kategórií a zároveň absolútneho víťaza súťaže Svet na tvoj obraz oznámime po ukončení hlasovania, v októbri roku 2012. Víťazov jednotlivých kategórií budú čakať zaujímavé ceny od vydavateľstva CREW, Artis Omnis a redakcie denníka Fandom SK. Tak isto si odmenu od redakcie denníka Fandom SK vyslúži jeden vyžrebovaný hlasujúci.


2. februára 2012
Fandom SK