Vyhlásenie súťaže Poviedka IstroCON 2018

Literárna súťaž Poviedka Istroconu tento rok vstupuje do 12. ročníka. Súťaž už nebude dvojkolová, ako to posledné ročníky bývalo, ale bude opäť jednokolová.

Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia výherných poviedok poslané do inej súťaže. Počet poviedok od jedného autora neobmedzený, pričom maximálna dĺžka poviedky je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier).

Poviedky súťažia v troch kategóriách:

1. fantasy – „les“
2. sci-fi – „kyborg“
3. voľná téma

Uzávierka súťaže je 21.augusta (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Výherné poviedky vyberie porota zložená z redaktorov žánrových periodík a médií. Vyhlásenie výsledkov prebehne na septembrovom Istrocone – festivale Comics Salón 2018 Z každej kategórie nad desať príspevkov to budú prvé tri miesta, pri nižšom počte poviedok môže porota rozhodnúť znížiť počet výhercov v danej kategórii. Najlepsie poviedky budú zverejnené na portáli Fandom.sk. Zloženie tejto poroty ohlásia organizátori 1. júla.

Víťazná poviedka získa hlavnú cenu 50 eur. Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 30 a 20 eur. Najlepšie poviedky budú zvedejnené v zbierke poviedok ISTROCON.

Poviedku spolu s prihláškou zasielate vytlačenú v dvoch kópiách na adresu Tomáš Kubovič, Raketová 6, 821 02 Bratislava, obálku označte heslom Poviedka Istroconu. Neposielajte poviedky doporučene. Po uzávierke uverejníme na Facebooku zoznam prijatých poviedok a autorov budeme informovať aj mailom.

Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Zároveň musí autor poslať e-mailom elektronickú verziu poviedky vo formáte .rtf,. odt alebo .doc na adresu tomas.kubovic@gmail.com. K tlačenej aj elektronickej verzii priložte prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť na tejto adrese. V prihláške nezabudnite uviesť kategóriu, v ktorej chcete s poviedkou súťažiť (téma/subžáner/voľná kategória). Ak to neurobíte, kategóriu určí administrátor súťaže.

Súťaž je anonymná. Na vytlačené exempláre sa autori nepodpisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom formulári. Meno je potrebné uviesť aj v e-maili s elektronickou verziou poviedky.


13. júna 0208
Fandom SK - PR