Uzávierka Ceny Karla Čapka

CKC_obr.jpg

Upozorňujeme na blížiacu sa uzávierku 37. ročníka literárnej súťaže Cena Karla Čapka, ktorá sa od tohto roka posúva na skorší termín – už 20. novembra.

Práce žánru sci-fi, fantasy alebo hororu zasielajte v elektronickej forme e-mailomm (formát DOC(X), RTF, ODT či prostý TXT) a súčasne v troch čitateľných anonymných výtlačkoch na adresu administrátora:

Jiřina Vorlová, Mariánská 401/41, 142 00 Praha 4 – Lhotka, e-mail AQUILA@ALTAR.CZ


Do zásielky, prosíme, priložte:

  1. sprievodku obsahujúcu vaše meno, presnú adresu, kontaktný e-mail, telefón, dátum a spôsob platby registračného príspevku, jeho výšku a variabilný symbol a názvy všetkých zaslaných súťažných prác – pri poviedkových kategóriách možno do súťaže zaslať najviac dve práce v každej kategórii, kategória novela je obmedzená na jedinú prácu od autora.
  2. čestné vyhlásenie, vlastnoručne podpísané, že súťažné práce dávate k dispozícii organizátorom súťaže pre jedno vytlačenie a jedno vydanie v e-booku, prípadne zverejnenie na internete bez nároku na honorár (na dobu troch kalendárnych rokov po roku slávnostného vyhlásenia výsledkov).

Za každú súťažnú prácu je treba zaplatiť registračný príspevok vo výške 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby vykonávajte bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou typu A (nie iným typom poukážky!) na účet u Fio banky, číslo účtu 2500447940/2010 pre platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR (IBAN: SK87 8330 000­0 0025 0044 7­940, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX, platbu prevádzajte ako vnútroštátnu alebo SEPA platbu, rozhodne nie ako medzinárodnú). Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR.

Do súťaže nemôžu byť zaradené práce, za ktoré nebol zaplatený registračný príspevok, práce, ktoré sa už zúčastnili niektorého z predchádzajúcich ročníkov, boli už publikované v oficiálnych médiách či kdekoľvek na internete alebo sú súčasne prihlásené v inej súťaži celoštátneho významu!

Vymedzenie súťažných kategórií: mikropoviedka (max. 9 000 znakov vrátane medzier) – krátka poviedka (9 001 až 30 000 znakov) – poviedka (30 001 až 90 000 znakov) – novela (90 001 až 450 000 znakov). Dlhšie práca nebudú do súťaže zaradené. O presnom zaradení do kategórie rozhoduje administrátor.

Uzávierka je 20. novembra 2017, do tohto dátumu by mali byť príspevky (najmä v elektronickej podobe) odoslané. Pri včasnej dohode je možné zahraničným účastníkom príspevky vytlačiť kvôli ušetreniu času a poštovného.

Bližšie informácie podá administrátor (aquila@altar.cz) alebo ich nájdete stránke Fandom.cz.


14. novembra 2017
Fandom SK