Súťaž: Dumky Podvečerné 2014

Dumky podvečerné 2014

Internetový portál pre začínajúcich autorov Storywritersinc vyhlasuje III. ročník amatérskej literárnej súťaže Dumky Podvečerné 2014, ktorý spoluorganizuje s organizátormi medzinárodného multikultúrneho festivalu AnimeSHOW 2014. Aktuálny ročník amatérskej literárnej súťaže Dumky Podvečerné 2014 vám ponúka možnosť súťažiť v nasledujúcich súťažných kategóriách a podkategóriách:


I. súťažná kategória Poézia
- rozsah súťažných prác sa pohybuje do 9000 znakov vrátane medzier (čiže do 5 normostrán);
- maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora sa obmedzuje na 3 súťažné práce;
V súťažnej kategórii Poézia môžete súťažiť nielen s vlastnou tvorbou (žiadané sú všetky lyrické žánre umeleckej modelovej štruktúry), ale aj s formou japonskej poézie Haiku či FanFiction Poetry.


II. súťažná kategória Próza
- rozsah súťažných prác sa pohybuje do 54 000 znakov vrátane medzier (čiže do 30 normostrán);
- maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora sa obmedzuje na 2 súťažné práce;
V súťažnej kategórii Próza môžete súťažiť nielen s vlastnou tvorbou (žiadané sú všetky epické, epické veršované a prozaické žánre umeleckej modelovej štruktúry), ale aj s formou Drabble (alebo Double drabble) či FanFiction.


III. súťažná kategória „DUMKA“, ktorá je formálne a žánrovo ohraničená nasledovne:
a) veršovaná pieseň, ktorá je tematicky zameraná na politické dianie vo svete a u nás;
b) krátka poviedka, ktorej dej musí byť zasadený do postapokalyptického sveta a ktorá žánrovo musí vychádzať z nasledujúcich subžánrov: crime fiction, steampunk alebo sword and sorcery fantasy;
c) román (Dumka „no limit“);
- rozsah súťažných prác pre súťažné podkategórie a) a b) sa pohybuje do 27 000 znakov vrátane medzier (čiže do 15 normostrán);
- rozsah súťažných prác pre súťažnú podkategóriu c) nie je obmedzený, hodnotený bude však iba vymedzený úsek diela a jeho dĺžka sa pohybuje od 54 000 znakov vrátane medzier (čiže do 30 normostrán). Začiatok a koniec hodnoteného úseku môže určiť autor sám slovami „súťažný úsek začína tu“ a „súťažný úsek končí tu“. Ak ho autor neurčí, porota bude dielo hodnotiť od jeho začiatku až do 54 000 znakov vrátane medzier;
- maximálny povolený počet súťažných príspevkov od jedného autora sa obmedzuje na 1 súťažnú prácu v každej podkategórii;


IV. špeciálna súťažná kategória „Miláčik čitateľov“
Do tejto súťažnej kategórie je automaticky zaradená každá súťažná práca, ktorá bude do súťaže zaslaná. Víťazstvo v tejto kategórii bude prináležať súťažnému textu, ktorý získa najviac hodnotení. Za svojho favorita môžete hlasovať až do ukončenia III. ročníka amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2014“.


FORMÁLNA STRÁNKA SÚŤAŽNÝCH PRÁC

Súťažné práce by mali byť napísané v jazyku slovenskom, českom, anglickom alebo nemeckom a spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom, ktorý stiahnete tu: Dumky podvečerné 2014 – prihlasovací formulár, ich zasielajte v elektronickej podobe na e-mail: storywriters_inc@ymail.com (do predmetu vašej správy zadajte heslo Dumky Podvecerne 2014);
Súťaže sa môžu zúčastniť akékoľvek literárne diela, a to či už publikované (web, periodikum, zborník, kniha), alebo zaslané do inej literárnej súťaže (nesmú byť však ocenené!).


VYRADENIE SÚŤAŽNEJ PRÁCE

Organizátori literárnej súťaže Dumky podvečerné 2014 automaticky vyradia zo súťaže tie súťažné práce:

a) ktoré nespĺňajú vopred stanovenú formálnu stránku súťažných prác;
b) ktoré neboli poslané formou prílohy vo formáte pdf, txt, doc či docx;
c) ktorých súčasťou nie je vyplnený prihlasovací formulár;
d) pri ktorých sa zistí, že boli odcudzené z iného literárneho serveru/inému menej alebo viac známemu autorovi;
e) ktoré v inej literárnej súťaži získali buď čestné uznanie, alebo sa umiestnili na prvých troch miestach;
f) ktoré sú v rozpore s „pravidlami uverejňovania“ nášho literárneho serveru;


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

III. ročník amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2014“ bude prebiehať online formou na internetovej stránke Storywritersinc v časovom intervale od 31. júla 2013 do 01. februára 2014 a o výber najlepších prác sa postará odborná porota v zložení Zuzana Guričanová, Lukáš Herma, Katarína Hutníková, Veronika Inglotová, Michaela Inglotová, Jano Janek, Miroslava Kurthyová, Dana Mačudová a Petra Slováková.

Výsledky III. ročníka amatérskej literárnej súťaže „Dumky Podvečerné 2014“ budú oficiálne známe v marci, avšak slávnostné odovzdávanie cien, ktoré do literárnej súťaže venujú organizátori súťaže, ako aj interaktívny literárny workshop budú prebiehať na VII. ročníku medzinárodného multikultúrneho festivalu AnimeSHOW 2014 v Bratislave.


UPOZORNENIE

Atraktívne vecné ceny automaticky získavajú súťažné práce na prvých miestach v každej súťažnej kategórii a podkategórii. Zvyšné súťažné práce, vrátane súťažných prác, ktoré získali v súťaži čestné uznanie, budú ocenené diplomom.

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo zo závažných dôvodov neudeliť víťazné miesto v jednej či viacerých súťažných kategóriách a podkategóriách.

Organizátori súťaže Katarína Hutníková a Mgr. Veronika Inglotová


2. augusta 2013
Fandom SK - PR