Poviedka Istroconu 2014 v otázkach a odpovediach

Poviedka Istroconu 2014

Do uzávierky Poviedky Istroconu 2014 je necelý mesiac. Od vyhlásenia súťaže máme pre účastníkov viacero noviniek. Prinášame preto odpovede na najdôležitejšie otázky.

Čo môžem vyhrať?

Víťazná poviedka získa hlavnú cenu 200 eur. Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 100 a 50 eur. Redaktori, tvoriaci porotu druhého kola, môžu s autorom dohodnúť uverejnenie poviedky v svojom periodiku, resp. médiu. Kvalitným autorom s dostatočnou zásobou hodnotných textov môže vydavateľstvo Rogerbooks ponúknuť vydanie elektronickej poviedkovej zbierky.

Kto o tom rozhodne?

Finálové poviedky vyberie porota v zložení Veronika Inglotová, Petra Slováková, Dagmar Mehešová, Bohumil Stožický a Miloš Ferko a predstaví ich na Slavcone 2014. Nasledovať bude dvojica workshopov, ktorá pripraví finálové poviedky pre druhé kolo. Finalistom, ktorí sa na nich nebudú môcť zúčastniť, ponúkneme písomné hodnotenia aj videoworkshop. V druhom ich zhodnotí porota v zložení Josef Horký (šéfredaktor časopisu Pevnost), Martin Šust (redaktor časopisu XB-1 a jeho webovej stránky), Alexandra Pavelková (šéfredaktorka portálu fandom.sk) a Martin Králik (šéfredaktor a vydavateľ elektronického časopisu Jupiter). Táto porota určí konečné poradie.

Kde budú poviedky uverejnené?

Víťaznú poviedku uverejní časopis Jupiter. Jednotlivé finálové texty môžu po dohode s autormi vyjsť v médiách členov poroty druhého kola. Vydavateľstvo Rogerbooks pripraví zo súťaže elektronickú antológiu. Organizátori si preto vyhradzujú právo uverejniť súťažné príspevky v zborníku Poviedky Istroconu a v elektronických publikáciách vydavateľstva Martin Králik – ROGERBOOKS.

Akú tam môžem poslať poviedku?

Súťaž má tradične tématické kategórie, no už nie rozdelené žánrovo. Tohtoročnými témami sú:

  1. téma – „brána“;
  2. subžáner – „cyberpunk”;
  3. voľná téma.

Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia finálových poviedok poslané do inej súťaže. Počet poviedok od jedného autora neobmedzený, pričom maximálna dĺžka poviedky je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier).

Ako mám poslať poviedku?

Poviedku zasielate vytlačenú v jednej kópii na adresu OZ AnimeCrew, Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava a obálku treba označiť heslom Poviedka Istroconu 2014. Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Zároveň musí autor poslať elektronickú verziu poviedky vo formáte rtf, odt alebo doc na adresu: poviedka.istroconu@gmail.com. K tlačenej aj elektronickej verzii priložte túto prihlášku. V prihláške autor nezabudnite uviesť kategóriu, v ktorej chce poviedka súťažiť (téma / subžáner / voľná kategória). Ak to neurobíte, kategóriu určí administrátor súťaže.

Súťaž je anonymná. Na vytlačené exempláre sa autori nepodpisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom formulári. Meno je potrebné uviesť aj v e-maili s elektronickou verziou poviedky.

Do kedy ju môžem poslať?

Uzávierka súťaže je 28. 2. 2014 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Kde sa dozviem viac?

Novinky ohľadne súťaže budú pravidelne uverejňované aj na jej facebookovej stránke.


5. februára 2014
Martin Králik