Ohnivé pero: Vyhlásenie jesenného kola roku 2019

ohnive pero

Denník Fandom SK vyhlasuje jesenné kolo súťaže mikropoviedok Ohnivé pero Q2 2019.


UPDATE 29. 11. 2019: Milí autori, priatelia a čitatelia, jesenné kolo súťaže Ohnivé pero Q2 2019 je už naplnené a definitívne sa uzatvára. Čakajú vás ešte dva poviedkové pondelky, posledné súťažné poviedky aktuálneho kola budú uverejnené 9. 12. 2019. Všetky poviedky, ktoré prídu do súťaže od tejto chvíle, budú po dohode s autorom presunuté do jarného kola Q1 2020.


Čo možno vyhrať v súťaži?

 • Poviedka, ktorá získa 1. miesto, prinesie svojmu autorovi odmenu 40 eur a diplom.
 • Poviedka na 2. mieste bude odmenená dvoma knihami a diplomom.
 • Poviedka na treťom mieste bude odmenená knihou a diplomom.
 • Knihou bude odmenený aj jeden z hlasujúcich v záverečnom hlasovaní o finalistoch.

Poviedky, ktoré splnia pravidlá súťaže, budú publikované pravidelne vždy v pondelok na stránkach www.fandom.sk bez redakčných úprav. Spravidla sú v tento pondelok publikované 2 poviedky, v prípade veľkého záujmu redakcia zvýši počet publikovaných poviedok na 3, v opačnom prípade sa počet týždenne publikovaných poviedok zníži. Prvá poviedka tohto kola bude uverejnená 2. 9. 2019, posledná 9. 12. 2019. Oproti minulým ročníkom, kde čitatelia priamo hlasovali o víťazovi, bude systém hodnotenia prepracovanejší: V záverečnom hlasovaní čitatelia rozhodnú o finalistoch a konečné slovo o poradí poviedok na stupienkoch víťazov bude mať trojčlenná porota.


Pravidlá súťaže:

 • súťaže sa môžu zúčastniť príspevky žánru sci-fi, fantasy, hororu s prvkami fantastiky alebo iných subžánrov fantastiky, téma je ľubovoľná,
 • súťaže sa môžu zúčastniť autori, ktorí už dovŕšili vek 16 rokov,
 • súťažné príspevky môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku,
 • súťažiaci je zodpovedný za súlad vlastného diela s právnym poriadkom Slovenskej republiky a výhradne zodpovedá za prípadné škody, ktoré dotknuté dielo spôsobí tretím osobám (fanfiction do súťaže neberieme),
 • rozsah poviedky je maximálne 7 500 znakov (s medzerami),
 • do súťaže prijímame len texty vo formátoch rtf, doc, docx,
 • pri písaní textu použite font Times New Roman veľkosti 12, jednoduché riadkovanie, na ukončenie odseku použite klávesu ENTER, nie „mäkký enter“ alebo medzerník,
 • do textu nevkladajte obrázky, tabuľky, špeciálne grafické znaky a nekreslite čiary. Pokiaľ chcete jednotlivé odseky výraznejšie oddeliť, na oddeľovací riadok umiestnite nejaký bežný znak na klávesnici, napríklad hviezdičku, pomlčku a pod.,
 • priamu reč vyznačte úvodzovkami, nepoužívajte na označenie priamej reči spojovník ani pomlčku,
 • zaslaním poviedky do súťaže autor vyjadruje svoj súhlas s jej uverejnením na stránke www.fandom.sk, ako aj súhlas so zaradením poviedky do výberu poviedok či inej databázy, ktorú Fandom.sk vydá v budúcnosti, a na účely prezentácie www.fandom.sk a povedomia o literatúre v žánroch fantastiky, pričom na vyššie uvedené účely udeľuje stránke www.fandom.sk nevýhradnú, bezplatnú licenciu na použitie diela, jeho rozširovanie spôsobmi možnými v čase zaslania do súťaže na neurčitú dobu, s neobmedzenou územnou platnosťou, a tiež vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pri úkonoch súvisiacich so súťažou Ohnivé pero,
 • súťaž nemá pevne stanovenú uzávierku, poviedky je možné zasielať priebežne aj v priebehu daného kola súťaže, až do naplnenia kola poviedkami,
 • v prípade, že sa dané kolo poviedkami naplní (t. j. počet zaslaných poviedok presiahne kapacitu jedného kola), redakcia bezodkladne oznámi k danému dňu uzávierku. Poviedky, ktoré prídu po tomto dátume, bude možné zaradiť po dohode s autorom do nasledujúceho kola Ohnivého pera,
 • príspevky do ukončenia daného kola súťaže Ohnivé pero na stránke www.fandom.sk nesmú byť publikované inde časopisecky, knižne, na internete ani iným spôsobom, kde by k nim mala prístup široká verejnosť, ale autor môže zdieľať link svojej poviedky uverejnenej na www.fandom.sk na sociálnych sieťach alebo na svojom blogu,
 • jeden autor sa môže v jednom kole zúčastniť najviac troma poviedkami,
 • akonáhle autor zašle poviedku do súťaže, už ju nemôže požadovať spätne upravovať,
 • o finalistoch daného kola rozhodnú čitatelia v záverečnom hlasovaní na stránke www.fandom.sk a poradie víťazov určí porota.

Autor víťaznej poviedky získava 40 eur a diplom, autor poviedky na 2. mieste získava okrem diplomu dve knihy a autor poviedky na treťom mieste diplom a knihu. Knihy do súťaže poskytli naši sponzori – vydavateľstvo Artis Omnis, Tatran, Ikar, Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, Fantom Print a ďalší. V záverečnom hlasovaní o finalistoch bude aj z hlasujúcich vyžrebovaný výherca knihy, ktorú venuje redakcia denníka Fandom SK. Súťaž môžete podporiť aj vy, ak kliknete na výzvu umiestnenú v dolnej časti tohto článku.

Svoje poviedky zasielajte výhradne e-mailom na adresu alexandra.pavelkova@fandom.sk ako prílohu e-mailu. Akceptujeme len texty vo formátoch rtf, doc, docx. V predmete e-mailu uveďte: Ohnivé pero a v texte e-mailu uveďte svoje meno alebo meno, pod ktorým má byť poviedka uverejnená. Nezabudnite na názov poviedky, pokiaľ nie je uvedený priamo v poviedke. Ak pridáte nejakú vetičku o sebe, potešíte nás. Každý autor bude upovedomený o prijatí, resp. neprijatí poviedky do súťaže v priebehu maximálne 5 pracovných dní. V prípade prijatia mu je oznámený aj dátum predpokladaného publikovania súťažnej poviedky.

Upozornenie: Od roku 2020 budeme do súťaže prijímať už len poviedky v slovenskom jazyku. Do súťažného kola Q2 2019 je možné zasielať ešte poviedky aj v českom jazyku.

Konzultácie ohľadom autorského práva nám v prípade potreby zabezpečuje Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o.


Druhé kolo Ohnivého pera v roku 2019 je už v poradí 25. súťažným kolom tejto súťaže. Niektorí z autorov, ktorí si prvýkrát zmerali sily s konkurenciou v Ohnivom pere, dnes už publikujú vlastné knihy. Ďalší sa o víťazstvo v tejto súťaži neúnavne pokúšajú ďalej a zveľaďujú tak svoje prednosti (podaktorí aj svoje chyby). Iní autori po zverejnení a okomentovaní ich prác čitateľmi pochopili, že by mali svoje šťastie hľadať v odvetviach, pre ktoré disponujú lepšími schopnosťami. Do ktorej skupiny patríte vy?


Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vaše práce.

Alexandra Pavelková, gestorka súťaže


1. júla 2019
Fandom SK