Československý Fandom vyhlasuje 40. ročník literárnej súťaže Cena Karla Čapka

CKČ

Najprestížnejšia česko-slovenská literárna súťaž zameraná na fantastiku vstupuje do svojho jubilejného 40. ročníka. Okrem tradičných kategórií v tomto ročníku organizátori vyhlásili osobitnú kategóriu ABB robotika. V tejto kategórii bude vyhlásená najlepšia poviedka alebo novela zo všetkých hodnotených prác. Podmienkou pre zaradenie do tejto kategórie je, že práca musí byť na tému robot.

Svoje dosiaľ nikde (t. j. ani nikde na internete) nepublikované práce žánru sci-fi, fantasy alebo hororu s fantastickými prvkami písané po česky alebo slovensky zasielajte v elektronickej forme (textové formáty RTF, TXT, DOC, DOCX, ODT) e-mailom (v texte mailu prosím uveďte svoje meno, eventuálne pseudonym, neuvádzajte identifikáciu autora v texte práce ani v jej hlavičke alebo päte) a súčasne v dvoch čitateľných papierových kópiách (anonymné výtlačky bez uvedenia mena autora nikde v texte práce) na adresu administrátora:

Pavel Mikuláštík, Poděbradova 143, 612 00 Brno, Česká republika (e-mail CKC@FANDOM.CZ)

Do zásielky prosíme, priložte sprievodný list (sprievodku) obsahujúci vaše meno, presnú adresu, kontaktný e-mail, telefón, dátum a spôsob platby registračného príspevku a jeho výšku (je možné, nie však nutné, priložiť kópiu ústrižku poukážky alebo napísať číslo účtu, z ktorého bol registračný poplatok zaplatený ) a variabilný symbol, aby bolo možné platbu dohľadať, a názvy všetkých zaslaných súťažných prác – pri poviedkových kategóriách je možné zaslať do súťaže najviac dve práce v každej kategórii, kategória novela je obmedzená na jedinú prácu od jedného autora. Môžete uviesť aj orientačný počet znakov (vrátane medzier). Kontrolu presného počtu znakov a zaradenie do príslušnej kategórie podľa rozsahov uvedených nižšie vykoná administrátor. Sprievodku je vhodné priložiť aj k emailu.

Ďalej prosíme, vyplňte webový formulár Prihlášky, vyhlásení a súhlas v súlade s GDPR, ktorý je k dispozícii v sekcii Registrácia. V súčasnosti je web fandom.cz po útoku nášho poskytovateľa mimo prevádzky. Po opätovnom spustení nášho webu budete informovaní.

Za každú súťažnú prácu treba zaplatiť registračný príspevok vo výške 100 Kč, resp. 4 EUR. Platby vykonávajte bankovým prevodom na účet v FIO banke. Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia v tvare DDMMRRRR. Číslo účtu je 2500447940/2010 pre platby v ČR, resp. 2500447940/8330 pro platby v SR (IBAN a údaje pre SEPA platbu (vnútroštátnu) sú nasledovné: IBAN: SK87 8330 000­0 0025 0044 7­940, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX, platbu robte ako bežnú vnútroštátnu alebo SEPA platbu, rozhodne nie ako medzinárodnú).

Upozorňujeme na obmedzenie počtu prác od jedného autora a na povinnosť zaplatiť registračný príspevok a zasielať ako papierovú, tak elektronickú formu práce. Rozhodne však nemožno považovať za elektronickú kópiu skenovaný text ako sled obrázkov či formát PDF. Najvhodnejší je formát DOC, DOCX, ODT, RTF či prostý TXT (v rozumnom kódovaní utf-8). Ak nemáte vhodné prostriedky, výtlačky nie je potrebné zošívať, stačí ich skompletizovať pomocou kancelárskej spinky alebo vložiť do prehnutého papiera. Do súťaže nemôžu byť zaradené práce, za ktoré nebol zaplatený registračný príspevok, práce, ktoré sa už zúčastnili niektorého z predchádzajúcich ročníkov, už boli publikované v oficiálnych tlačovinách, masmédiách či kdekoľvek na internete, na publikovanie sú chystané alebo sú súčasne prihlásené v inej súťaži celoštátneho významu!

Administrátor súťaže si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek v priebehu súťaže z nej a jej hodnotenia vyradiť práce preukázateľne nepôvodné, prepisy a odvodeniny prác už zverejnených, či už tlačou, vo filmovej podobe či akýmkoľvek iným spôsobom; to sa netýka pôvodných doteraz nepublikovaných prác využívajúcich známe umelé reálie a postavy z tzv. zdieľaných svetov.

Vymedzenie súťažných kategórií je nasledujúce:

  • mikropoviedka (max. 9 000 znakov, vrátane medzier)
  • krátka povídka (9 001 až 30 000 znakov)
  • poviedka (30 001 až 90 000 znakov)
  • novela (90 001 až 450 000 znakov).

Práce dlhšie ako 450 000 znakov (vrátane medzier) nebudú do súťaže zaradené. O presnom zaradení do kategórie rozhoduje administrátor súťaže.

Uzávierka tohto ročníka súťaže je 20. novembra 2020. Práce odoslané po tomto termíne budú po dohode s autorom zaradené do nasledujúceho ročníka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehne na Parcone 2021.

Bližšie informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Tešíme sa na vaše príspevky!

Pavel Mikuláštík, administrátor súťaže


3. októbra 2020
Fandom SK - PR
Zdroj informácií